عتبات دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع می رساند مراسم قرعه کشی عتبات داشجویی تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاده است.

بدینوسیله به اطلاع می رساند مراسم قرعه کشی عتبات داشجویی تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاده است.

تاخیر در قرعه کشی

بدینوسیله به اطلاع می رساند مراسم قرعه کشی عتبات داشجویی تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاده است. 

کلمات کلیدی